Het Pensioenstelsel op Curaçao

May 23, 2016 by in category News with 0 and 1
Home > Blog > News > Het Pensioenstelsel op Curaçao

Pensioenstelsel

Het pensioenstelsel op Curacao bestaat uit drie bouwstenen: de Algemene Ouderdoms Verzekering (AOV), pensioenopbouw via de werkgever en de individuele spaarvoorziening (lijfrente).

Deze drie bouwstenen gezamenlijk bepalen uiteindelijk de hoogte van je inkomen op de pensioendatum.

Niet iedereen maakt gebruik van de mogelijkheden die deze bouwstenen bieden. Soms is dat een keuze, maar vaak is het onmacht of onwetendheid.

Hieronder geven wij een overzicht van de drie bouwstenen die je kunt gebruiken om inkomen na pensioendatum in op te bouwen.

AOV

Geschiedenis en doel
De Algemene Ouderdomsverzekering (AOV) is een volksverzekering die in 1950 op Curacao is geïntroduceerd. Het doel van de verzekering is het verschaffen van een basispensioen voor iedere ingezetene die de pensioengerechtigde leeftijd heeft bereikt.

Hoogte
De AOV-uitkering bedraagt maximaal Ang. 862 bruto per maand (2016). De hoogte van de AOV die een verzekerde uiteindelijk krijgt, wordt opgebouwd aan de hand van het aantal jaar tussen de 15e en 65e jarige leeftijd die de persoon voor de AOV verzekerd is geweest. Per jaar bouwt men 2% van het AOV bedrag op, waardoor bij 50 jaar ingezetenschap 100% van het bedrag is opgebouwd. Voor ieder jaar dat men niet verzekerd is geweest, vanwege bijvoorbeeld studie of dienstbetrekking in het buitenland, wordt de uiteindelijke uitkering op 65-jarige leeftijd met 2% gekort.

De maximale AOV-uitkering kent geen automatische correctie voor gestegen kosten van levensonderhoud (inflatiecorrectie). Het huidige AOV bedrag is al xx jaar gelijk.

Financiering
De AOV wordt gefinancierd volgens het zogenaamde omslagstelsel. Dat betekent dat alle ingezeten die een inkomen hebben, gezamenlijk de uitkeringen van de huidige AOV-uitkeringsgerechtigden betalen.

De op dit moment werkende bevolking betaalt dus de AOV van de huidige groep gepensioneerden. De inning van de premies gebeurt via inhouding op het salaris.

Pensioen (Via de werkgever)

Doel en hoogte
De tweede pijler om inkomen voor later in op te bouwen is een pensioenregeling via de werkgever. Een werkgever kan besluiten een collectieve pensioenregeling voor zijn personeel bij een verzekeraar onder te brengen, via welke iedere werknemer zijn eigen pensioen opbouwt. De hoogte van de opbouw is vrijwel altijd afhankelijk van het inkomen van de werknemer en mag uiteindelijk niet meer bedragen dan 70% van het inkomen. Het grote voordeel van een collectieve pensioenregeling via de werkgever is dat de tarieven over het algemeen gunstiger zijn dan bij een individuele regeling. Daarnaast zijn de premies fiscaal aftrekbaar, zowel voor de werkgever als voor de werknemer (indien de werknemer een eigen bijdrage betaalt). De belastingdienst betaalt dus mee aan jouw pensioenopbouw!

Binnen een pensioenregeling zijn veel variaties van opbouw en dekkingen mogelijk. Zo kan je naast sparen voor later ook een uitkering bij overlijden voor de pensioendatum meeverzekeren. Zo weet je zeker dat bij onverwacht overlijden je nabestaanden een gegarandeerd inkomen hebben. Voor iedere situatie en voor ieder budget is een passende pensioenregeling te ontwerpen.

Financiering
In tegenstelling tot de AOV vindt financiering van een pensioenregeling via de werkgever plaats via het zogenaamde kapitaaldekkingsstelsel. Kort gezegd betekent dit dat ieder individu zijn eigen spaarpot opbouwt. Hierdoor weet je zeker dat wat er voor jou in de pot zit ook daadwerkelijk aan jou toekomt.

Indien een werkgever een pensioenregeling voor zijn werknemer sluit is hij op Curacao verplicht om minimaal de helft van de totale premie voor zijn rekening te nemen. Een collectieve pensioenregeling is dus zeer gunstig voor werknemers: de werkgever betaalt minimaal de helft van jouw pensioenopbouw en voor het deel dat je zelf betaalt, betaalt de belastingdienst nog een stukje mee.

Lijfrente

Doel en hoogte
De laatste bouwsteen op inkomen voor later in op te bouwen is een zogenaamde lijfrente. Een lijfrente is een individuele spaarverzekering waarbij men spaart voor een uitkering op de pensioendatum. Een lijfrente werkt eigenlijk hetzelfde als een pensioen opbouwen via de werkgever, met het verschil dat dit een individuele opbouw betreft. Mensen die geen pensioen opbouwen via de werkgever, zijn aangewezen op een lijfrenten om naast AOV inkomen voor later op te bouwen. Het voordeel ook hier is dat de premies (tot een maximum bedrag per jaar) fiscaal aftrekbaar zijn. Ook hier betaalt de belastingdienst dus een stukje mee aan jouw pensioenopbouw. Maar ook werknemers die wel een pensioenregeling via hun werkgever hebben kunnen besluiten een lijfrente te sluiten. Bijvoorbeeld als ze vinden dat de pensioenopbouw via de werkgever niet voldoende inkomen geeft voor de dingen die ze na pensioneren willen doen.

Financiering
Financiering van de lijfrente vind ook plaats via het kapitaaldekkingsstelsel: iedereen spaart voor zijn eigen pensioen. Daarnaast zijn de premies voor een lijfrente fiscaal aftrekbaar (tot een maximum bedrag per jaar). Ook hier geldt dat er voor iedere situatie en voor ieder budget een passende verzekering te ontwerpen is.

Curaçao kent op dit moment geen verplichte collectieve pensioenregeling (via de werkgever) zoals dat op Aruba bijvoorbeeld wel het geval is. Het gevolg hiervan is dat zo’n 60% van de bevolking geen collectieve pensioenregeling heeft en dus geen pensioen in de tweede pijler opbouwt. Als men er daarnaast niet voor kiest om individueel te sparen beschikt men op pensioendatum alleen over de AOV-uitkering van maximaal Ang. 862 bruto per maand. Voor het overgrote deel van de bevolking is dit absoluut niet voldoende om te kunnen blijven leven zoals men gewend was toen ze nog werkten. Daarnaast blijven de kosten voor levensonderhoud stijgen, terwijl de AOV de laatste jaren niet verhoogd is. Hierdoor houden mensen steeds minder geld over om de dingen te doen die ze graag willen doen nadat ze stoppen met werken. Veel mensen worden hierdoor gedwongen om (veel) langer door te blijven werken. Ouderdomsarmoede is een groot probleem onder de bevolking van Curacao met alle gevolgen van dien.

Wacht niet met het regelen van je pensioen tot het te laat is. Start building your future today!

Add comment

Copyright 2016 Guardian Group Fatum - Disclaimer